Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhovenr onder nummer 5299434, juni 2011.

ALGEMEEN

 

Artikel 1

 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder “Haardjesland” verstaan als onderdeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Haardjesland B.V, gevestigd aan de Beekerheide 37, 5741HB Beek en Donk,

 De wederpartij van Haardjesland wordt bij deze Algemene Voorwaarden aangeduid met “Wederpartij”.

 

TOEPASSELIJKHEID

Artikel 2

 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Haardjesland geleverde en/of verkochte producten. Onder zaken dient te worden verstaan de voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten, verband houdende met de door Haardjesland uitgeoefende bedrijfsvoering, inclusief monsters, showartikelen en ander promotiemateriaal.

2.2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Wederpartij zijn niet van toepassing, tenzij deze door Haardjesland uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Ondertekening van documenten van de Wederpartij waarop zulke algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, geldt niet als uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

2.3 Haardjesland behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden met onmiddellijke ingang te wijzigen door middel van toezending van de gewijzigde algemene voorwaarden, met dien verstande dat de gewijzigde algemene voorwaarden van alleen zullen gelden voor aanbiedingen, rechtshandelingen en verbintenissen die na toezending hiervan tot stand komen. Afwijking door de Wederpartij van deze Algemene Voorwaarden vereist voorafgaande schriftelijke toestemming van Haardjesland.

 2.4. In het geval dat enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden door een bevoegde rechter geheel of gedeeltelijk nietig geacht zal worden of anderszins niet bindend, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, c.q. het resterende gedeelte daarvan, onverkort van kracht blijven.

 

INHOUD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 

Artikel 3

 

3.1 Alle aanbiedingen door Haardjesland zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vrijblijvend.

3.2. De overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke opdrachtbevestiging of uitvoering van de opdracht van de Wederpartij door Haardjesland.

3.3. Haardjesland is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de Wederpartij afdoende zekerheid te eisen dat aan de (betalings-) verplichtingen voldaan zal worden.

3.4. Haardjesland is bevoegd om voor een juiste uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. De kosten zullen aan de Wederpartij worden doorberekend conform de in de overeenkomst verstrekte prijsopgaven.

 

 

 

PRIJZEN

Artikel 4

4.1. De prijzen, vermeld in de van Haardjesland uitgaande geschriften, zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend.

4.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en/of bepaald, gelden alle laatstelijk in de prijslijst of elders door Haardjesland gepubliceerde prijzen van producten van Haardjesland in Euro, exclusief omzetbelasting, verwijderingsbijdrage en emballage. Zij zijn binnen Nederland gebaseerd op levering franco huis Wederpartij, vanaf orderbedrag tweehonderd vijftig Euro (€ 250).4.3 Voor zover door Haardjesland weder (advies) verkoopprijzen zijn gepubliceerd, gelden die als adviesprijzen.

4.4 In geval van verhoging van een of meer van de kostprijsfactoren waaronder in ieder geval begrepen worden: prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten en vrachtkosten, is Haardjesland gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen.

4.5 Informatie of prijzen website. Mocht per abuis verkeerde product omschrijving of een verkeerde prijs op de website staan ( Kennelijke vergissing), wat duidelijk duid op een verkeerde prijs door bv een komma verkeerd, dan vervalt de koop overeenkomst, en behoefd haardjesland het product niet voor deze prijs uit te leveren. Product omschrijving . Wij zijn niet aansprakelijk voor druk of type fouten. 

 

BETALING

Artikel 5

VOORUITBETALING

 

5.1 Betaling door de Wederpartij dient gebruikelijk bij eerste bestellingen per vooruitbetaling te geschieden. Wanneer grotere aantallen of vervolgbestellingen geplaatst worden, kan betaling volgens de op de orderbevestiging c.q. factuur aangegeven wijze plaatsvinden. De op de giro-/ bankafschriften van Haardjesland aangegeven dag wordt aangemerkt als betalingsdag. Betalingen op enige andere wijze of conditie zijn slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van Haardjesland.

5.2 Betaling door de Wederpartij dient uitsluitend te geschieden in de valuta, waarin de overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt.

5.3 Tenzij anders overeengekomen dient betaling door de Wederpartij van elke jegens Haardjesland aangegane verplichtingen te geschieden zonder korting of beroep op verrekening door de Wederpartij. Overeengekomen betalingskortingen gelden slechts indien aan alle overige betalingsverplichtingen jegens Haardjesland is voldaan.

5.4 Indien de Wederpartij betalingskorting ontvangt is Haardjesland gerechtigd dezelfde betalingskorting toe te passen met betrekking tot alle vorderingen van de Wederpartij op Haardjesland.

5.5 Ook in geval van een overschrijding van de levertijd als bedoeld in 6.5 met betrekking tot enige bestelling of in geval van indiening van een klacht, blijft de Wederpartij tot algeheel en tijdige betaling als bedoeld in 5.1 gehouden.

5.6 Indien zich situaties als genoemd in artikel 5.7 en 5.8 zich voordoet strekken betalingen van de wederpartij primair ter voldoening van de door deze in 5.8 bedoelde gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en worden daarna in mindering geboekt op de oudste openstaande vordering.

 5.7 In geval van overschrijding van de in 5.1 genoemde betalingstermijn, is de Wederpartij, onverminderd de overige rechten van Haardjesland, zonder voorafgaande ingebrekestelling, maandelijks een rente over het (nog verschuldigde gedeelte van het) factuurbedrag verschuldigd ten bedrage van een percentage van twee (2) punten boven het op dat moment geldende promessedisconto van De Nederlandsche Bank N.V. tot aan het tijdstip van de algehele voldoening van het (nog verschuldigde gedeelte van het) factuurbedrag. Haardjesland zal als dan voorts gerechtigd zijn onmiddellijke voldoening van alle nog niet betaalde facturen te eisen en verdere levering onmiddellijk op te schorten, tenzij alsnog contant wordt betaald dan wel genoegzame zekerheid voor de betaling van deze facturen wordt gesteld.

5.8 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, die Haardjesland maakt als gevolg van enig niet-nakomen door de Wederpartij, komen ten laste van de Wederpartij.

5.10 De buitengerechtelijke incassokosten van Haardjesland worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom van de vordering met een minimum van € 100,=. Tevens zullen administratiekosten in rekening worden gebracht van € 15,= per vordering.

 

LEVERING

Artikel 6

6.1 Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden, indien de zaken door Haardjesland aan de Wederpartij feitelijk ter beschikking zijn gesteld.

6.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt levering franco huis Wederpartij vanaf orderbedrag € 250,=.

6.3 De Wederpartij is verplicht om Haardjesland in staat te stellen in de week van levering de bestelde artikelen bij hem af te leveren.

6.4 Haardjesland draagt zorg voor het vervoer van de door de Wederpartij bestelde artikelen, tenzij Haardjesland en de Wederpartij schriftelijk anders zijn overeengekomen.

6.5 De door Haardjesland opgegeven leveringstermijnen dienen te worden beschouwd als streefdata en hebben niet de strekking fataal te zijn. Haardjesland is niet gehouden tot schadevergoeding van welke aard dan ook, indien een leveringstermijn wordt overschreden.

6.6 In geval van levering op afroep is binnen drie (3) maanden na de datum waarop de overeenkomst is totstandgekomen de Wederpartij verplicht een gedeelte of alle bestelde artikelen af te roepen. Binnen drie (3) maanden na de eerste afroep is de Wederpartij verplicht tot volledige afroep over te gaan. Laatstbedoelde termijn mag een periode van die (6) maanden na het totstandkomen van de overeenkomst niet te boven gaan.

 

GARANTIE

Artikel 7

7.1 Haardjesland garandeert dat alle onder de bestelopdracht geleverde zaken van goede kwaliteit zijn, vrij zijn van iedere onvolkomenheid in de gebruikte materialen, kompleet en geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd en voldoen aan de wettelijke voorschriften en overheidsbepalingen van het land van bestemming, onder de voorwaarden dat:

a)   alle ter zake van het gebruik en onderhoud door Haardjesland verstrekte aanwijzingen strikt in acht genomen zijn; en

b)   de toestand van de zaak niet gewijzigd is; en

c)    al hetgeen Haardjesland uit hoofde van de betreffende Overeenkomst van de Wederpartij te vorderen heeft, volledig betaald is.

 

7.2 De aansprakelijkheid van Haardjesland onder deze garantie vervalt 12 maanden na de levering van de betreffende zaak. Voor wat betreft de elektrische producten vervalt de garantie na 24 maanden na levering. Na ommekomst van de garantietermijn is Haardjesland in het geheel niet meer aansprakelijk voor de werking van de betreffende zaak.

7.3 Alle gebreken of onvolkomenheden, die zich tijdens de garantieperiode voordoen, met uitzondering van welke die het gevolg zijn van normale slijtage of normaal gebruik, zullen voor zover mogelijk kosteloos door Haardjesland worden hersteld, dan wel worden vervangen.

7.4 De aansprakelijkheid van Haardjesland onder deze garantie geldt niet voor gebreken of onvolkomenheden aan elektriciteitssnoeren en stekkers.

 

EIGENDOM EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

Artikel 8

8.1 Alle door Haardjesland aan de Wederpartij geleverde artikelen, waaronder emballage, blijven eigendom van  Haardjesland , zolang de Wederpartij nog niet geheel heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen voortvloeiende uit enige met Haardjesland aangegane overeenkomst.

8.2 De Wederpartij is, voordat volledige betaling heeft plaatsgevonden, niet bevoegd de artikelen te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk aan derden te vervreemden.

8.3 De Wederpartij is verplicht om de geleverde zaken kenbaar afgescheiden te houden zolang de eigendom niet is overgegaan.

8.4 De Wederpartij is, zolang volledige betaling niet heeft plaatsgevonden, verplicht om Haardjesland onverwijld op de hoogte te stellen wanneer:

 a)   derden rechten op de in 8.1 genoemde artikelen doen gelden ;

 b)   hij heeft vernomen dat bedoelde derden voornemens zijn rechten op de in 8.1 genoemde artikelen te doen gelden;

 c)    hij voornemens is een aanvraag tot (voorlopig) surséance van betaling in te dienen;

 d)   hij (voorlopig) surséance van betaling heeft verkregen;

 e)   hij voornemens is een aangifte tot zijn faillissement in te dienen;

 f)     hij heeft vernomen dat een of meer van zijn schuldeisers voornemens is (zijn) een aanvraag tot zijn faillissement in te dienen; alsmede

 g)    hij in staat van faillissement is verklaard.

8.5 Indien Haardjesland een beroep doet op het in 8.1 bedoelde eigendomsvoorbehoud, is Haardjesland gerechtigd de door haar geleverde artikelen, na deze zo nodig te hebben gedemonteerd van aan de Wederpartij of aan derden in eigendom toebehorende roerende of onroerende artikelen waaraan zij waren bevestigd, tot zich te nemen. De hiermee gepaard gaande kosten komen voor rekening van de Wederpartij.

RETOURNERING VAN GELEVERDE ARTIKELEN

Artikel 10

10.1 Door Haardjesland geleverde en door de Wederpartij in ontvangst genomen artikelen mogen uitsluitend na schriftelijke toestemming van Haardjesland en onder door Haardjesland te stellen voorwaarden aan laatstgenoemde worden geretourneerd.

10.2 De kosten van retournering van de door Haardjesland aan de Wederpartij geleverde artikelen komen ten laste van de Wederpartij, met uitzondering van een retournering van artikelen, waaromtrent tijdig is gereclameerd en waarvan is komen vast te staan dat de reclame gegrond is, in welk laatste geval bedoelde kosten voor rekening van Haardjesland komen.

10.3 Alle schade aan geretourneerde artikelen ontstaan gedurende transport, ten gevolge van het niet in de originele verpakking dan wel anderszins ondegelijk verpakt komen ten laste van de wederpartij.

10.4 Herroepingsrecht: De klant kan zonder opgaaf van reden de bestelling binnen 14 dagen retour sturen. Haardjesland zal dan binnen 7 dagen het aankoop bedrag terug storten. Verzendkosten zijn voor rekening van de klant.

10.5 Verkopen in de winkel is geen herroepingsrecht van toepassing.

 

AANSPRAKELIJKHEID

 

 

 

Artikel 11

 

 

 

11.1. Haardjesland aanvaardt verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 11 blijkt.

 

 

 

11.2 In geval van toerekenbare tekortkoming van haar verplichtingen is Haardjesland- met inachtneming van het hierna in artikel 11.3 en 11.4 bepaalde- slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Haardjesland van enige vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, alsmede vergoeding van indirecte of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

 

 

 

11.3 De door Haardjesland te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen zal in geen geval meer bedragen dan de netto factuurwaarden van de betreffende zaak.

 

 

 

11.4 Voldoening aan de geldende garantieverplichtingen en/of betaling van de vastgestelde schade door Haardjesland of diens assuradeur(en) wordt aangemerkt als enige en algehele schadevergoeding. De Wederpartij is tot een andere vordering tot schadevergoeding, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Haardjesland en/of haar leidinggevenden, niet gerechtigd. De schadevergoeding zal dan in geen geval meer bedragen dan € 50.000,= per schade toebrengende gebeurtenis.

 

 

 

11.5 De Wederpartij is gehouden Haardjesland te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Haardjesland in deze Algemene Voorwaarden in de verhouding met de Wederpartij is uitgesloten.

 

 

 

11.6 Een vordering tot schadevergoeding en/of herstel of vervanging verjaart door verloop van één jaar nadat de schade door de Wederpartij blijkens schriftelijk berichtgeving is onderkend dan wel redelijkerwijs had behoren te worden onderkend.

 

 

 

11.7 Indien Haardjesland een beroep zou doen op het in 11.1 tot en met 11.6 bepaalde, kunnen haar eventueel aangesproken werknemers daarop eveneens een beroep doen, als waren zij zelf partij bij de overeenkomst tussen Haardjesland en de wederpartij.

 

 

 

ONTBINDING

 

 

 

Artikel 12

 

 

 

12.1 In de gevallen dat de Wederpartij:

 

a)   in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend, surséance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend, danwel de schuldsaneringsregeling op hem van toepassing is verklaard of hij daartoe een verzoek heeft ingediend, dan wel conservatoir-, of executoriaal beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd;

 

b)   Een wettelijke verplichting of een op grond van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt, of indien het voor Haardjesland voorzienbaar is dat de Wederpartij in een dergelijk geval tekort zal schieten;

 

c)    Een factuurbedrag of een gedeelte daarvan niet binnen de daarvoor gestelde termijn voldoet;

 

 

 

Heeft Aparto door het enkel plaatsvinden van één der bovenvermelde omstandigheden het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring aan de Wederpartij.

 

 

 

Bij annulering van levering en/of werkzaamheden geldt een vergoeding van tenminste 30% van de gehele som. Of als anders met de verkoper schriftelijk is overeengekomen.

 

 

 

12.2 De door de Wederpartij verschuldigde vergoedingen voor het door Haardjesland uitgevoerde deel van de Overeenkomst zijn terstond en zonder dat enig waarschuwing of ingebrekestelling vereist is geheel opeisbaar, alles onverminderd de rechten van Haardjesland op vergoeding van kosten, schaden en interessen.

 

 

 

 

TOEPASSELIJK RECHT; BEVOEGDE RECHTER

 

 

 

Artikel 13

 

 

 

13.1 Alle rechtsverhoudingen tussen Haardjesland en de Wederpartij worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

 

 

 

13.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de (uitvoering van) enige overeenkomst tussen Haardjesland en de Wederpartij alsmede van alle geschillen omtrent deze voorwaarden, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Alkmaar.

 

 

 

13.3 Het in vorig lid bepaalde laat onverlet het recht van Haardjesland om het geschil voor te leggen aan de, volgens de normale competentieregels, bevoegde Burgerlijke Rechter, dan wel te laten beslechten middels arbitrage.